9 am to 6 pm

Pzt - Cum

Zeytinoğlu Cd. No:34 D:3

Akatlar / Beşiktaş / İstanbul

+90 212 287 20 10

info@turkishproperties.com.tr

Listeleri Karşılaştır

Aşağıda İstanbul’da bir daire ararken karşılaşabileceğiniz bazı pratik terimler ve tanımlar bulunmaktadır.  Bunlardan bazılar;

Emlak Ofisi:

Hak sahiplerinin talebi üzerine (süreli/süresiz) iş sözleşmesi yaparak, taşınmazın alım/ satımı/kiralanması gibi tüm yasal ve teknik işlemlerin yürütülmesine aracılık eden kuruluş

Emlakçı:

Emlak ve diğer gayrimenkullerin alım/satımı ve kiralanmasından sorumlu kişi

Amortisman:

Taşınmazın aşınma,yıpranma ve eskime payı

Değerleme:

Bir mülkün değerine dair bir görüş veya tahmin

Sözleşme:

Belli işlemlerin yerine getirilmesini veya yapılmamasını kabul eden ve / veya mülkün belirli kullanımlarını gerektiren veya önleyen belge

Tapu:

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğünce verilmiş resmi belge

Vekaletname:

Vekaletname, sizin adınıza yapılacak bir işlemi, başkasının yapabilmesi için noterden verilen yetki belgesi

İpotek:

Bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borç ödenince kaldırılmak koşuluyla, borçlunun ortaya koyduğu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıt

Haciz:

Mülkiyet aleyhine bir borç, hüküm, ipotek veya vergilerin ödenmesinde güvenlik sağlayan hukuksal işlem

Market değeri:

Teorik olarak en yüksek fiyat, bir alıcının satın almaya istekli, ancak satın almaya mecbur olmadığı, bir satıcının istekli ancak satmaya zorlamadığı en düşük fiyatı öderdi.

Kişisel Mülkiyet:

Şahsa ait özel mülk veya emlak

Satın Alma ve Satış Sözleşmesi:

Gayrimenkulün satış bedeline göre, satıcının gayrimenkulün satışını gerçekleştireceğini, alıcının ise bedelini ödeyerek gayrimenkulü satın alacağını taahhüt ettiği belge

Gayrimenkul:

 Değeri ve niteliği değişime uğramaksızın, bir yerden başka bir yere nakli mümkün olmayan, nakde çevrilebilen mallar

Ortak mülkiyet:

Bir yasadan ya da sözleşmeden dolayı aralarında ortaklık bağı bulunan kimselerin, bu ortaklığa bağlı olarak bir malın mülkiyetine birlikte sahip oldukları hak

İmar:

Bir yerin insanların yaşaması için uygun hale getirilmesi (yapılaşma/şehirleşme)

İmar Durumu:

İmarlı parselin bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteren belge