تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن

Metro Projects And Rising House Prices

 

                                         تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن

بیشترین افزایش قیمت خانه در قسمت اروپایی استانبول در منطقه ساریر  ۱۰۹ درصد بود. همچنین در قسمت آسیایی منطقه ی توزلا  ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته است. در مساکن اجاره ای، باجیلار با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت مواجه شده است. قیمت ها در آتاشهیر نیز ۴۷ درصد افزایش یافت.

کاییتهانه-سارییر،توزلا،آیدین تپه،کورت کوی،پندیک،ینی بوسنا،شیرین اولر،باهچلی اولر،باکیرکوی،بشیکتاش-ییلدیز،سانجاک تپه،آتا کوی،عمرانیه،چکمه کوی،سلطان بی،آیازآقا و داروشافاکا بین مناطقی هستند که در آن ها افزایش قیمت 30-50 درصدی مشاهده می شود. 

افزایش بیش از 100 درصدی قیمت در برخی مناطق استانبول

در سمت اروپایی، مناطق ساریر-ماسلاک، ایوپ سلطان-گوکتورک، ایوپ سلطان-آک شمسدین، مناطق ایوپ سلطان-علیبی کوی افزایش قیمت بیش از ۵۰٪ را ثبت کرده اند. در سمت آسیای، افزایش مناطق سانجاک تپه، آتاشهیر-آتاتورک، کادیکوی ،کادی بوستان، کادیکوی-سودیه، کادیکوی-گوزل تپه مورد توجه قرار گرفت.
افزایش قیمت در اسن یورت،  بشیکتاش و بارباروس نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
افزایش بیش از 100درصد در اسنیورت و سانجاک تپه و والی سارایی، عمرانیه ، شریف علی صورت گرفته است.
هنگام بررسی قیمت خانه های اجاره ای،در بخش اروپایی شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصد خواهیم شد.
 افزایش قیمت اجاره ها در والی سارایی ، آتاشهیر و کادی کوی بیش از ۴۰ درصد می باشد.

برای کسب اطلاعات در زمینه ی تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن و موارد دیگر به صفحه iwww.turkishproperties.com.tr مراجعه کنید.
 

مقایسه ملک ها

مقایسه