آمار سال 2020 برای فروش مسکن بین المللی

آمار سال 2020 برای فروش مسکن بین المللی

در دو ماه اول سال 2020 در مقایسه با سال قبل فروش مسکن به سرمایه گذاران بین المللی افزایش چشمگیری داشته است. با این حال ، فروش از مارس شروع به کاهش کرد. در ماه ژوئن نیز بار دیگر شروع به افزایش کرد.  در فروش خانه های فروخته شده به سرمایه گذاران بین المللی در ماه ژوئن بیش از 93 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

مقایسه ملک ها

مقایسه